Kwaliteit
Een hoge kwaliteit van zorg is belangrijk voor ons. Om deze kwaliteit te behouden en continu te verbeteren, richten wij ons op het volgende:
• Lidmaatschap VvOCM
Wij zijn lid van onze beroepsvereniging: de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM).
• Kwaliteitsregister Paramedici
Wij voldoen aan de door de VvOCM vastgestelde kwaliteitseisen voor registratie in het landelijke Kwaliteitsregister voor Paramedici (ex. Art. 34 Wet BIG). Wij staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici als algemeen oefentherapeut Mensendieck en Monique als psychosomatische oefentherapeut en Cynthia als bekkenoefentherapeut. Iedere 5 jaar moeten we voldoen aan de gestelde eisen om geregistreerd te mogen blijven.
• Intercollegiale overleggroepen
Wij nemen actief deel aan intercollegiale overleggroepen (algemene en de gespecialiseerde) om kennis en ontwikkelingen uit te wisselen.
• Lid bekkenoefentherapie
Sinds 2016 was Cynthia al bekkenoefentherapeut. Per 2019 is bekkenoefentherapie een officiële specialisatie in het Kwaliteitsregister Paramedici.
• Lid netwerk (kinder)slaapoefentherapeuten
• Bij- en nascholing
Om onze vakkennis te blijven ontwikkelen volgen wij jaarlijks bij- en nascholing.
• Richtlijnen
In de praktijk wordt gewerkt met de door de beroepsvereniging ontwikkelde richtlijnen.
• Patiënttevredenheid
Wij nemen deel aan een onderzoek dat de ervaringen van patiënten bevraagd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau genaamd QDNA van ZorgDNA. Na afloop van de behandeling wordt u in de gelegenheid gesteld via het patiënttevredenheidonderzoek anoniem uw mening te geven over de praktijk en de behandeling. Met het invullen van deze vragenlijst helpt u mij mijn zorgverlening verder te verbeteren.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Als oefentherapeuten gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om. Een aantal regels is vastgelegd in onderstaand ‘privacyreglement en praktijkafspraken’. Voor de volledige versie, klik HIER

Informatieplicht
De oefentherapeut heeft de plicht om u duidelijke informatie te geven over je behandeling. De oefentherapeut zal u informeren, begeleiden en adviseren bij aanvang en tijdens de behandeling. Uzelf, als patiënt, dient daarbij relevante informatie te verstrekken.

Dossier
• De oefentherapeut houdt een dossier bij over uw behandelingen. U heeft recht op inzage in uw dossier dat conform de wettelijke bepalingen gedurende 15 jaar vanaf het moment van vervaardiging wordt bewaard.
• Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het dossier opgeslagen.
• Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelend oefentherapeut verzoeken deze te wijzigen.

Privacy & geheimhoudingsplicht oefentherapeut
• Uw privacy zal worden gerespecteerd. Alles wat u met uw oefentherapeut bespreekt, zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met uw toestemming mag aan anderen dan bij de behandeling direct betrokkenen informatie worden verstrekt.
• Behalve de oefentherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld eventuele waarnemers of stagiaires. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
• Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden gegevens niet openbaar gemaakt.

Privacy van uw dossier
• Uw dossier wordt conform de geldende wet- en regelgeving opgeslagen en bewaakt.

Deskundigheid oefentherapeut

U mag van uw oefentherapeut een deskundige behandeling verwachten. De therapeut neemt deel aan kwaliteit bevorderende activiteiten, zoals bij- en nascholing en intercollegiaal overleg

Onderzoek

• Als u er bezwaar tegen hebt dat uw gegevens geanonimiseerd voor wetenschappelijk onderzoek en/of kwaliteitsverbetering worden gebruikt, kunt u dat mededelen aan uw oefentherapeut. Indien van toepassing, vermeldt de therapeut dit in uw dossier.
• Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt aan de onderzoeker wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend. Indien van toepassing, vermeldt de therapeut dit in uw dossier.

Landelijke Database Oefentherapie (LDO)

Vanaf januari 2021 neemt Oefentherapie TOBB deel aan de Landelijke Database Oefentherapie. De Landelijke Database Oefentherapie (LDO) wordt uitgevoerd samen met het NIVEL. Het doel is om de oefentherapeutische zorg beter in kaart te brengen, zodat de zorg voor patiënten, beleidsontwikkeling en het onderwijs aan de opleiding Oefentherapie Cesar en Mensendieck verbeteren. De gegevens die opgenomen worden in de LDO zijn zorginhoudelijk, zoals bijvoorbeeld de hulpvraag, het aantal gegeven behandelingen en de diagnose. Uiteraard worden deze gegevens anoniem verstuurd en verwerkt, volgens de geldende privacywetgeving. Kijk voor meer informatie op https://www.nivel.nl/zorgregistraties

Klachtenregeling

Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over de zorgverlener gewijzigd. Dit is geregeld in de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Als u een klacht heeft over de geleverde zorg door jouw zorgverlener kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici mits uw zorgverlener daarbij is aangesloten. Uw zorgverlener heeft u geïnformeerd via de site van zijn/haar praktijk en/of een folder verkrijgbaar in de praktijk wat u kunt doen als u ontevreden bent over de geleverde zorg. Als uw zorgverlener is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici geldt de volgende procedure. De eerste stap voor u is een gesprek aangaan met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.
Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, biedt u, mits uw zorgverlener hierbij is aangesloten, een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Klik hier om naar de website van het klachtenloket paramedici te gaan voor nadere informatie, het meldformulier en uitleg over de procedure. Komt u er niet uit of heeft u nadere vragen, dan is het ook mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen.
Voor vragen of meer informatie:
e: info@klachtenloketparamedici.nl
t: 030 310 09 29 (bereikbaar van ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur)